Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PSYKOLOG MATTIAS LINDEKILDE

-Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Når du er klient hos os behandler vi en række af dine persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

KONTAKTOPLYSNINGER

 Vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Dataansvarlig: Psykolog Mattias Lindekilde

Kontaktperson: Mattias Lindekilde

CVR: 33415273

Telefonnr.: 30220380

Mail: mail@psykolog-lindekilde.dk

Website: www.psykolog-lindekilde.dk

TYPER AF OPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, tests, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

VI INDSAMLER OG OPBEVARER DINE PERSONDATA TIL BESTEMTE FORMÅL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Din behandling.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner f.eks. egen læge.
 • Afregningsformål

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed. 

FRIVILLIGHED

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan behandle dig.

VI BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONDATA

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. 

VI BEHANDLER KUN NØDVENDIGE PERSONDATA

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Vi fører journal over dit behandlingsforløb. Relevante mails, skrivelser eller sms-beskeder indføres i journalen.

VI KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

VI SLETTER DINEPERSONDATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Journaler opbevares i 5 år fra sidste behandlingsdato med mindre andet er aftalt med dig. 

VIDERGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med afregning af behandling, videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer, sygeforsikringen Danmark og eventuelle forsikringsselskaber.

Derudover vil der kun bliver vidergivet oplysninger til 3. part (f.eks. egen læge, forsikringsselskab eller jobcenter) med indhentet specifikt samtykke fra dig. I det tilfælde vil du bliver orientere om de akutelle oplysninger inden de vidergives.

LOVGRUNDLAG FOR BEHANDLING OG VIDERGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er føgende:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved i forbindelse med psykologbehandling i medfør af autorisationslovens bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)
 • Oplysninger til brug for afregning for psykologbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i praksisoverenskomsten.

SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder procedure og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vi overholder vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning med hensyn til:

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som back-up og kryptering samt hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR HJEMMESIDEN

Vores hjemmeside bruger cookies.

Læs mere her

BRUG AF DATABEHANDLERE

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af os i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vores databehandlere er aktuelt:

 • EG Cliniccare
 • Protonmail – secure e-mail
 • Simply.com

DINE RETTIGHEDER

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Eventuelle unøjagtige eller forkerte oplysninger i klientjournalen kan ikke slettes i henhold til lovgivningen, men der kan tilføjes rettelser i form af et notat. 

DU KAN TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.